Safe room

Ett säkert rum

Ett säkert rum eller panikrum är ett befäst rum som är installerat i en privat bostad eller ett företag för att ge ett säkert skydd eller gömställe i händelse av ett inbrott, heminvasion, naturkatastrof, terrorattack eller annat hot.

Vi erbjuder helhetslösningar med den senaste tekniken och med slutanvändaren i fokus.

Tekniska produkter och lösningar

Vi är med hela vägen från koncept och projektering till färdig installation och framtida underhåll. Vi ser till att installationen utförs enligt gällande regelverk och att en godkänd installatör utför arbetet.

Produkterna vi tillhandahåller håller hög klass och är anpassade utefter förutsättningarna som ställs från Er som beställare.

Tillsammans med Er tar vi fram lösning utefter budget och önskemål.

Viktigast är att slutanvändare känner sig helt trygg med både handhavande och skydd.

Kontakta oss.