Brandlarm

Brandlarm

En automatisk brandlarmanläggning används för att snabbt upptäcka och informera att brand har uppstått i en fastighet.

Anläggningen består normalt av rök- & värmedetektorer som kan detektera en begynnande brand i ett tidigt skede.

Informationen skickas till anläggningens centralapparat som i sin tur kan ställa ut ett utrymningslarm (akustiskt, optiskt eller talat) samt påkalla räddningstjänsten.

Information till larmmottagningscentralen sker normalt med en övervakad larmöverföring med larmsändare.

Larmsändaren kan vara trådbunden eller trådlös och sänder larm till larmmottagningscentralen som i sin tur informerar Räddningstjänsten.

Vi på Smart Teknik har stor erfarenhet av brandlarmsinstallationer och är samarbetspartner med svenska Consilium som är godkänd anläggarfirma och bara använder godkändt material.

Läs mer om Consiliums brandlarm här!

Materialet som används i en brandlarmanläggning skall vara godkänt enligt gällande regelverk.

Det ställs även krav på hur installationen utförs, vilket kablage som används och hur skötsel och underhåll ska ske.

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), säger:
”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”SYSTEM FÖR UTRYMNINGSPLATS

”Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är placerad i anslutning till utrymningsväg där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt utrymning. Det ska finnas möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymningsplatsen. Kommunikationssystemet funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd mot strömavbrott till följd av brand. ”

Ovan text är ett exempel på vad som kan krävas i en del fastigheter och då framför allt nyproduktion. Vi hjälper Er med detta och har både systemen och kunskapen.